Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişilere ait özel nitelikli verilerin hukuken korunması amacıyla  07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz özel nitelikli ve diğer kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına işbu Aydınlatma Metni kapsamında, kendi işletmesinin veri sorumlusu olan ve “Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi 42/3, Tepebaşı – Eskişehir” adresinde faaliyetini sürdüren Uzman Psikolog Serhat Türktan tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE PAYLAŞILMA KOŞULLARI, YÖNTEMLERİ, AMAÇLARI, VE HUKUKİ NEDENLERİ

Yasal zorunluluk oluştuğunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerle veya yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek olan kişisel veriler, kesinlikle seans içeriği ile ilgili bilgiler değildir. Seans içerikleri kişiye özel olduğundan bu bilgilerin danışan ile psikolog  arasında kalmasına hassasiyetle özen gösterilmektedir.

  • Adınız, soyadınız, adresiniz, ve TC veya vergi numaranız; kanunlarda açıkça öngörüldüğü üzere vergisel ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, faturalandırma gibi amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve yeterli koruma önlemleri alınarak veri sorumlusu Uzman Psikolog Serhat Türktan tarafından sözlü, yazılı, görsel, ve elektronik ortamda işlenmektedir/kaydedilmektedir. Bu kişisel veriler, hukuki zorunluluklar ve sınırlar çerçevesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ters düşmeyecek şekilde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki ve/ya vekalet verilmiş olunan temsilciler/avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere Serhat Türktan’ın danışmanlık aldığı üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer ilgili kurumlarla paylaşılabilir.

–      Telefon, elektronik posta, mektup, sosyal medya ve sair vasıtalar aracılığı ile Serhat Türktan ile iletişime geçtiğinizde elde edilen telefon numarası, e-mail adresi gibi kişisel verileriniz; randevuların planlanması ve yönetilmesi, randevu bilgileri hakkında danışanın ve/ya yasal vasisinin bilgilendirilmesi, tanıtım ve duyuruların iletimi, psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulması, hizmet kalitesinin devamlılığı ve geliştirilmesi, aldığınız hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü şekilde,ve sizin açık rızanız ile Uzman Psikolog Serhat Türktan tarafından sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda işlenebilir/kaydedilebilir. Bu kişisel veriler sizin rızanız olmadan herhangi bir tüzel ve gerçek kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerin ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmesi, kaydedilmesi ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurumlarla paylaşılması ancak şu durumlarda mümkün olabilir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kamu sağlığının korunması, Serhat Türktan’ın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin can güvenliğinin korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Serhat Türktan’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması, veri sahibi kişinin kendisi tarafından kişisel verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Serhat Türktan’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

VERİ SAHİPLERİNİN KVKK KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Uzman Psikolog Serhat Türktan’a başvurarak kişisel verilerinizin;

a)İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz

b)İşlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilirsiniz

c)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

d)Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilirsiniz

e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz ve bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemlerin onlar tarafından gerçekleştirilmesini isteyebilirsiniz,

f)Bilgilerinizin, çeşitli nedenler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı ve Türkçe olmak kaydıyla ıslak imzalı şekilde bizzat elden veya noter aracılığı ile “Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi 42/3, Tepebaşı-Eskişehir” adresinde faaliyetini sürdüren Uzman Psikolog Serhat Türktan’a iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular reddedilecektir.

Uzman Psikolog Serhat Türktan’ın iş bu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Uzman Psikolog Serhat Türktan – 04.01.2022

WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI:

Çerez Politikamız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metni ekini oluşturmaktadır. Merkezimize ait web sitesinde hangi çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Bu bilgiler genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek, bir web sitesinde gezinirken kullanım kolaylığı sağlamak gibi amaçlar ile saklanır.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz Wordpres alt yapısı ile kurulmuştur. WordPress’in gizlilik politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda wordpress.com/tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Merkezimize ait internet sitesi içerisinde kullandığımız Google Analytics uygulaması tarafından IP adresiniz, sayfa ziyaretleriniz, sayfalara giriş-çıkışlarınız gibi veriler toplanmaktadır. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine lişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. 

Uzman Psikolog Serhat Türktan’dan aldığım hizmetin, kendimi tanımaya ve yaşamımı kolaylaştırmaya yönelik bir danışmanlık hizmeti olduğunu, ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik tıbbi bir teşhis/tedavi içermediğini, tıbbi teşhis/tedavi hizmeti almam uygun görülürse ya da böyle bir hizmet almayı tercih edersem bunun için bir psikiyatri uzmanı tıp doktoruna başvurmam gerektiğini biliyorum ve kabul ediyorum.